Hail Spirit Noir - Mayhem in blue cover

Hail Spirit Noir – Mayhem in blue out on Dark Essence Records 2016